అచ్చంపేట మాజీ V6 న్యూస్ రిపోర్టర్ మృతి.

అచ్చంపేట మాజీ V6 న్యూస్ రిపోర్టర్ బండి అనంత రాములు అనారోగ్యంతో మృతి.