అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చిన విద్యార్థి నాయకులను గన్ పార్క్ లో అరెస్ట్ చేరిన పోలుసులు.

హైదరాబాద్.
అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చిన విద్యార్థి నాయకులను గన్ పార్క్ లో అరెస్ట్ చేరిన పోలుసులు.