ఆదివారం సాయంత్రం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఇఫ్తార్ విందు.

ఆదివారం సాయంత్రం ప్రభుత్వం
ఇచ్చిన ఇఫ్తార్ విందు.