ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న ఎం.పి.కవిత, ఎం.ఎల్.ఏ. షకీల్.

బోధన్ లో ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న ఎం.పి.కవిత, ఎం.ఎల్.ఏ. షకీల్.