కేసీఆర్ ను గెలిపించాలని గజ్వెల్ నియోజకవర్గ, కొల్గూరు మహిళలను అభ్యర్థిస్తున్న హరీశ్ రావు.

కేసీఆర్ ను గెలిపించాలని గజ్వెల్ నియోజకవర్గ, కొల్గూరు మహిళలను అభ్యర్థిస్తున్న హరీశ్ రావు.