చంద్రబాబును కలసి కాంగ్రెస్ టిక్కెట్ కోరిన కేసీఆర్ అన్న కూతురు.

చంద్రబాబును కలసి కాంగ్రెస్ టిక్కెట్ కోరిన కేసీఆర్ అన్న కూతురు.