నజారే డ్యామ్ లోని నీటిని సెక్లోన్ కారణంగా మేఘాలలోనికి లాక్కుంటున్న విడియో.

మహారాష్ట్ర లోని జేజూరీ లో గల నజారే డ్యామ్ లోని నీటిని సెక్లోన్ కారణంగా మేఘాలలోనికి లాక్కుంటున్న విడియో.