భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిగా పని చేసిన మొత్తం 14 మంది నాయకులను కలిసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి.

భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిగా పని చేసిన మొత్తం 14 మంది నాయకులను కలిసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి.