మంత్రి జోగు రామన్నకు ప్రజల్లో వ్యతిరేకత.

ఆదిలాబాద్:

మంత్రి జోగు రామన్నను ప్రజలు నిలదీశారు. “మా ఊరికి రావద్దు నువ్వు ఏం చేశారో చెప్పు అని నీకు ఓట్ వేయ్యం” అని ప్రజలు తిడుతున్నారు.