సినీ ప్రముఖుడు కృష్ణ కు చంద్రబాబు ఓదార్పు

సతీవియోగంతో బాధపడుతున్న సినీ ప్రముఖుడు కృష్ణ కు చంద్రబాబు ఓదార్పు.