‘కాప్రా’లో భారీ పేలుడుకు పలు భారీ నిర్మాణాలు కూలిపోయాయి. ఒక కిలోమీటరు వరకు ఉన్న ఇండ్ల అద్దాలు పగిలిపోయాయి.

‘కాప్రా’లో భారీ పేలుడుకు పలు భారీ నిర్మాణాలు కూలిపోయాయి. ఒక కిలోమీటరు వరకు ఉన్న ఇండ్ల అద్దాలు పగిలిపోయాయి.
blast at kapra