చత్తీస్ఘడ్ రాష్ట్రం లోని బీజాపూర్ నుండి దంతెవాడా వెళ్లే దారిలో రోడ్డు మీద జరుగుతున్న సంతలో కుండలు.(బలంగా వున్నాయి..బరువుగా వున్నాయి)

చత్తీస్ఘడ్ రాష్ట్రం లోని బీజాపూర్ నుండి దంతెవాడా వెళ్లే దారిలో రోడ్డు మీద జరుగుతున్న సంతలో కుండలు.(బలంగా వున్నాయి..బరువుగా వున్నాయి)..అలాగే సంతలో ఇప్పవువ్వు అమ్ముతున్న మహిళల్ని చూడవచ్చు…
pots