సోషల్ మీడియాలో కాంగ్రెస్ ప్రచారం ఉధృతం.

Kcr1

Facebook

Kcr

http://www.telanganacommand.com/wp-content/uploads/2018/11/f4.jpg