డాక్టర్ శివకుమార్ స్వామీజీ ఇక లేరు. గతకొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆయన సోమవారం శివైక్యం చెందారు.

డాక్టర్ శివకుమార్ స్వామీజీ ఇక లేరు. గతకొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆయన సోమవారం శివైక్యం చెందారు.
null