కేసీఆర్ ‘రాజశ్యామలయాగం’.

కేసీఆర్ ‘రాజశ్యామలయాగం’.

హైదరాబాద్:

ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దంపతులు బుధవారం తమ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ‘రాజశ్యామల యాగం’ నిర్వహించారు.