సైకిల్ పై కేటీఆర్, గవర్నర్ నరసింహన్ సవారీ.

సైకిల్ పై కేటీఆర్, గవర్నర్ నరసింహన్ సవారీ.