తమ కుటుంబ సభ్యుని మరణానికి కారణమైన డాక్టర్లు, ఆస్పత్రుల పేర్లను సమాధిపై లిఖించిన దృశ్యాలు మహారాష్ట్రలో కనిపిస్తున్నాయి.

తమ కుటుంబ సభ్యుని మరణానికి కారణమైన డాక్టర్లు, ఆస్పత్రుల పేర్లను సమాధిపై లిఖించిన దృశ్యాలు మహారాష్ట్రలో కనిపిస్తున్నాయి.
Hospital Staff negligence in maharastra