హైదరాబాద్ బహదూర్ పురా ప్రాంతంలో పోలీసుల కవాతు.

Police

హైదరాబాద్ బహదూర్ పురా ప్రాంతంలో పోలీసుల కవాతు.