శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన ఇద్దరు మహిళలకు కష్టాలు పెరుగుతున్నవి.ఇందులో కనకదుర్గను తమ ఇంట్లోకి రానివ్వడానికి ఆమె కుటుంబ సభ్యులు నిరాకరించారు.

శబరిమల అయ్యప్పస్వామి ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన ఇద్దరు మహిళలకు కష్టాలు పెరుగుతున్నవి.ఇందులో కనకదుర్గను తమ ఇంట్లోకి రానివ్వడానికి ఆమె కుటుంబ సభ్యులు నిరాకరించారు.
null