ఎస్ ఆర్ నగర్ పరిధిలో ‘వెలాసిటీ’ కాలేజ్ బిల్డింగ్ కు కిరాయి చెల్లించలేదని యజమాని కాలేజీ కి తాళం వేయడంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఆందోళన.

ఎస్ ఆర్ నగర్ పరిధిలో ‘వెలాసిటీ’ కాలేజ్ బిల్డింగ్ కు కిరాయి చెల్లించలేదని యజమాని కాలేజీ కి తాళం వేయడంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఆందోళన.
null