గురువారం సాయంత్రం తుంగభద్ర గేట్లు మొత్తం తెరిచారు.

గురువారం సాయంత్రం తుంగభద్ర గేట్లు మొత్తం తెరిచారు.