నీకో దండం…నీ కొడుక్కో దండం… నీకో దండం.. నీ బిడ్డ కో దండం…