స్వామి పరిపూర్ణానంద బహిష్కరనను తీవ్రంగా ఖండించిన బీజేపీ.

 

హైదరాబాద్;
స్వామి పరిపూర్ణానంద బహిష్కరనను తీవ్రంగా ఖండించిన బీజేపీ.